VSE SE ZAČNE S PODJETNIŠKO IDEJO

21.06.2019

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec Rogaška Slatina je eden najuspešnejših inkubatorjev v Sloveniji

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec Rogaška Slatina je eden najuspešnejših inkubatorjev v Sloveniji. Vključenim podjetjem nudi ugoden najem poslovnih prostorov, virtualno pisarno, coworking prostor, urejeno poslovno okolje, brezplačne podjetniške delavnice in izobraževanja, svetovanje s področja podjetništva, kontakt z drugimi podjetji, pomoč pri iskanju partnerjev, sodelavcev, uporabo sejne sobe in promocijo podjetja.

Vse se začne s podjetniško idejo

Vsaka podjetniška dejavnost se začne s podjetniško idejo. »Načinov za oblikovanje podjetniške ideje je veliko, v bistvu pa gre pri vseh za ustvarjalni proces, katerega namen je reševati določeni problem. Ideja največkrat izhaja iz posameznika, ki do nje pride skozi hobije, delo, opazovanje sveta okoli sebe in razmišljanje o reševanju problemov,« razlaga Branka Aralica, direktorica Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec Rogaška Slatina.

Najpomembneje pri oblikovanju podjetniških idej je gotovo okolje, v katerem se posameznik nahaja, oziroma težnja k spremembi položaja, v katerem posameznik trenutno je. Gre lahko za zaposlenega v nekem podjetju, ki želi na samostojno pot, za brezposelno osebo, ki želi s samozaposlitvijo poskrbeti za izboljšanje svojega trenutnega položaja, ali pa za mladega človeka, ki vidi svojo priložnost v unovčitvi pridobljenega znanja z ustanovitvijo lastnega podjetja.

Tako se lahko ideje oblikujejo skozi:

  • delovni proces, kjer posameznik, zaposlen pri določenem podjetju, opazi tržno nišo za plasma drugačnega produkta,
  • ukvarjanje s hobiji, kjer posameznik skozi pogosto večletno ukvarjanje s hobiji spozna, da bi lahko oblikoval produkt, ki bi bil tržno zanimiv,
  • raziskovanje, kjer posameznik najde aplikacijo raziskovalnih rezultatov, a jih v obstoječem okolju ne more razviti,
  • izkoriščanje pridobljenega znanja tako mlade kot brezposelne osebe, ki v znanju, pridobljenem skozi izobraževalni ali delovni proces, vidi možnost oblikovanja tržno zanimivega produkta, in
  • opazovanje družbenega in gospodarskega življenja, kjer posameznik zazna določeno tržno nišo.

Vsak prosilec za inkubacijo mora najprej izpolniti vlogo, ki se nahaja spodaj. Vloga vsebuje osnovne podatke o podjetju, kratek opis glavnih produktov podjetja, izkaz finančnega poslovanja v preteklem letu za podjetja, ki to že imajo, ter kratek povzetek načrta za naslednjih pet let vključno s finančno konstrukcijo.

Postopek vključitve podjetniške ideje

Nosilec podjetniške ideje lahko preveri postopke za sprejem v program predinkubacije preko spletne strani ali osebno v podjetniškem inkubatorju. Zaželeno je, da se pred prvim obiskom nosilec podjetniške ideje seznani z možnostmi programa predinkubacije kot tudi inkubacije, ki jo najde na spletnih straneh inkubatorja. Ob uvodnem sestanku predstavnik inkubatorja natančneje predstavi programe inkubatorja, prednosti vključitve v inkubator za podjetje, storitve za vključena podjetja in pričakovanja inkubatorja do vključenih podjetij.

»Nosilec podjetniške ideje lahko sam ali pa skupaj s predstavnikom inkubatorja na uvodnem sestanku izpolni vlogo za inkubacijo podjetniške ideje, ki se nahaja spodaj. Na podlagi vloge in dogovora med nosilcem podjetniške ideje in predstavnikom inkubatorja pa se določi tudi odgovorna oseba, ki bo skrbela za izvajanje predinkubacijskih aktivnosti,« postopek razloži Branka Aralica iz Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec Rogaška Slatina.

Odgovorna oseba, ki je zadolžena za izvajanje predinkubacijskih aktivnosti, pregleda vlogo za inkubacijo podjetniške ideje in pripravi načrt izvajanja predinkubacijskih aktivnosti z obsegom aktivnosti in časovnim okvirjem predinkubacijske faze. Na podlagi tega načrta se analizira doseganje zastavljenih ciljev. Odgovorna oseba lahko posamezno poslovno idejo oceni tudi kot neprimerno za vključitev v program predinkubacije, v kolikor ugotovi, da je podjetniška ideja neuresničljiva ali da temelji na dejavnostih, ki so izključujoče (navedeno v prilogi temu dokumentu). Načrt se pripravi najkasneje v petih delovnih dnevih po opravljenem sestanku med odgovorno osebo in nosilcem ideje ter vloženi vlogi.

Predinkubacija
Predinkubacija je program oziroma proces, ki se izvaja v institucijah inovativnega in podpornega podjetniškega okolja za podjetništvo in je namenjena aktivnostim svetovanja in ostalih podpornih storitev za nosilce podjetniških idej do ustanovitve podjetja. Ta faza je izjemnega pomena za vsakega bodočega podjetnika, saj je skozi to fazo potrebno z vsakim posameznikom opraviti individualna svetovanja ter skupaj z njim oblikovati, ne samo poslovni načrt kot enega izmed osnovnih strateških dokumentov, ampak predvsem celotno poslovanje podjetja v začetnih fazah razvoja podjetja.

Inkubacija
Inkubacija je proces, skozi katerega inkubator nudi inkubiranim podjetje vse, kar potrebujejo za uspeh v prvih letih poslovanja. Inkubacija se izvaja za že ustanovljena podjetja, ki so praviloma bila ustanovljena do enega leta (vendar ne več kot 36 mesecev) pred vključitvijo v inkubator. Namen inkubacije oziroma inkubacijske faze je razvoj podjetniške priložnosti z izpolnitvijo in realizacijo poslovnega načrta ali njegovo nadgradnjo, oblikovanje celotnega podjetniškega tima ter povezovanje s prvimi odjemalci ali strateškimi ter finančnimi partnerji. Cilj inkubacije je olajšanje prvih korakov novega gospodarskega subjekta, njegov uspešen prodor na trg ter zaključek inkubacijske faze in vključitev v druga okolja, običajno v tehnološke parke ali poslovno-industrijske cone, ki zagotavljajo pogoje za hitro rastoča podjetja. Posamezno podjetje naj bi bilo v inkubacijski fazi od enega do petih let oziroma do največ petega leta od ustanovitve podjetja.

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec – MPI Vrelec
MPI Vrelec je bil ustanovljen leta 2009 in je rezultat projekta “Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega”, katerega nosilec je bila Občina Rogaška Slatina s partnersko Občino Šentjur. Investicijski del projekta je bil sofinanciran z evropskimi in državnimi sredstvi skozi prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj projekt SIO Vrelec 2018 – 2019.
Štajerski val v sliki